Navigácia

Kritéria prijímacích skúšok pre denné štúdium Profil absolventa Denné štúdium Kritéria prijímacích skúšok pre denné štúdium - zahraniční študenti Diaľkové štúdium Kritéria prijímacích skúšok pre diaľkové štúdium

Formy štúdia

Profil absolventa


 

Študijné odbory

SSOŠP Senica ponúka 4 – ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou v 2 odboroch :

6341 M – škola podnikania

7237 M – informačné systémy a služby

 

6341 M   Škola podnikania

Je určený pre študentov, ktorí majú záujem o ekonomické zameranie ukončené maturitnou skúškou. Ťažisko výuky je zamerané na výuku ekonomických predmetov a cudzích jazykov. Študenti sa od 1. ročníka vyučujú všetky ekonomické odborné predmety, všeobecnovzdelávacie predmety, informatiku v základnej forme a dva cudzie jazyky podľa vlastného výberu. Toto zameranie si vyberajú študenti, ktorí sú viac teoreticky zameraní a chcú ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Absolvent študijného odboru škola podnikania je pripravovaný na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na vytvorenie novej firmy a tým i nových pracovných príležitostí, alebo môže prebrať zodpovednosť za riadenie už etablovanej firmy.
Získané vedomosti môže uplatniť v rôznych odvetviach hospodárskej činnosti, pretože manažérska práca v týchto odvetviach má veľ spoločných prvkov. Významnou vlastnosťou manažéra nie sú len jeho odborné znalosti, ale i formovanie a prezentovanie jeho celkového imidžu. Absolvent nadobúda a priamo si formuje svoj podnikateľský a manažérsky imidž počas štúdia v širokej škále spoločensko-vedných predmetov smerujúcich k rozvoju jeho osobnosti a vhodného podnikateľského správania.
Absolvent je schopný uvedomiť si zmeny v spoločnosti z vnútorného i medzinárodného hľadiska, meniaci sa hospodársky vývin sveta, vznik nových obchodných partnerov. Na tieto zmeny dokáže pružne reagovať a svojou aktivitou vytvárať produktívnejšie a efektívnejšie hodnoty.
Po úspešnom ukončení štúdia získané vedomosti absolventovi umožňujú úspešne zvládnuť štúdium na vysokej škole.

Absolvent získa nasledujúce vedomosti, zručnosti a znalosti:

- dobré znalosti zo slovenského jazyka a literatúry, ovláda spisovný jazyk, pravopis, používa ho v osobnom i písomnom styku na rôznych úrovniach jednania

- pozná dejiny svojho národa, dejiny sveta, svetovú literatúru a ich vplyv na súčasný vývin

- vhodne reagovať v rôznych spoločensko-obchodných rokovaniach, komunikovať s partnermi a klientami, dodržiavanie spoločenských protokolov. zásad hygieny a spoločenského správania, vplyv návykových látok a vývin osobnosti

- všeobecné pohybové schopnosti, správna životospráva a starostlivosť o zdravie a životné prostredie, prevencia voči civilizačným chorobám

- samostatné, logické myslenie umožňujúce úspešne riešiť vzniknuté problémy, organizovať a riadiť  

- súčasný aktuálny vývin hospodárskeho sveta, hospodárskych zoskupení, foriem spolupráce

- aktívne ovládanie dvoch cudzích jazykov nielen hovorovo, ale i v oblasti odbornej terminológie, komunikácia s obchodnými partnermi  
obchodná korešpondencia v materinskom i cudzom jazyku

- základné právne normy štátu, právne formy podnikateľskej činnosti, legislatíva v obchodných vzťahoch

- jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdová a účtovná agenda podniku, rôzne formy hospodárenia, platobný styk podnikateľských subjektov vypracovanie finančnej analýzy podniku

- základné ekonomické pojmy v podmienkach trhovej ekonomiky poznatky z makro a mikroekonomiky, bankovníctvo, poistný systém

- obchodná činnosť podniku, riadenie a práca manažérov v medzinárodnom podnikaní

- platobná bilancia, medzinárodné informačné systémy, menový vývoj, devízové hospodárstvo

- ovládanie a použitie počítačov v rôznych formách činnosti podniku, základné vedomosti operačných systémov a počítačových sietí, používanie aplikačných programov, tvorba vlastných jednoduchých programov a prezentácií i na Internete

- zručnosti a návyky pri používaní kancelárskej a telekomunikačnej techniky - PC, písací stroj, fax, Internet, e-mail, kopírovací stroj
 

7237 M   Informačné systémy a služby

Je určený pre študentov, ktorí majú záujem o informatické zameranie ukončené maturitnou skúškou. Študenti sa od 1. ročníka vyučujú informatické odborné predmety, všeobecnovzdelávacie predmety, dva cudzie jazyky podľa vlastného výberu. Toto zameranie si vyberajú študenti, ktorí sú zameraní na programovanie, prácu s grafickými a video editormi, vytváranie webstránok a rôznych projektov. Toto zameranie si vyberajú študenti, ktorí sú viac teoreticky zameraní a chcú ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Absolvent študijného odboru informačné systémy a služby je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti informačného charakteru, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie a to vo funkcii informačného pracovníka vo všetkých typoch informačných inštitúcií a sietí, regionálnych informačných a mediálnych inštitúciách.

V závislosti od získaného štúdia odborného zamerania je vo funkcii stredne kvalifikovaných pracovníkov schopný aplikovať teoretické poznatky v informačnej praxi s využitím moderných informačných a komunikačných technológií a médií, najmä v oblasti tvorby, vyhľadávania, získavania, spracovania, ochrany, prenosu a sprístupňovania informácií a dokumentov z tradičných a elektronických informačných zdrojov i v oblasti informačného prieskumu, informačnej analýzy, informačnej výchovy, manažmentu a práce s novými médiami.

 Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil. Má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu.

Absolvent je pripravovaný v súlade s medzinárodnými štandardami (jazykové, počítačové). Majú predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.

 Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú vedomosti a spôsobilosti z hygieny a bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovné prostredie. Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi a etickými zásadami spoločnosti. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium.

 Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Týmto má absolvent študijného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov.

Absolvent získa nasledujúce vedomosti, zručnosti a znalosti:

- zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy

- navrhovať a realizovať počítačovú zostavu a lokálnu počítačovú sieť

- vytvoriť grafickú podobu informačných materiálov

- spracovať videoklip a webovú stránku na rôzne témy

- prezentovať svoju prácu pomocou prezentácie alebo Internetu 

- ovládať obsluhu a nastavenie periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu

- pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania

- vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie

- vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné pri riešení danej úlohy alebo situácie

- graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení úlohy

- komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline komunikácie

- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci

- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním

- orientovať sa v nových informačných trendoch

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne         gramotný

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

    0915 727 145 - riaditeľ školy

    0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

    034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria