Navigácia

Výberové konanie

Súkromná stredná odborná škola podnikania, n. o., Hollého 1380/34, 905 01  Senica

v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE

 

na obsadenie miesta riaditeľa strednej školy:

 

Súkromná stredná odborná škola podnikania, Hollého 1380/34, 905 01  Senica

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- min. 5 rokov pedagogickej praxe

- absolvovanie prvej atestácie

Ostatné predpoklady:

- občianska bezúhonnosť

- zdravotná spôsobilosť

- aktívne ovládanie štátneho jazyka

- práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet, Outlook Expres)

- práca s aSc agendou, elektronickou triednou knihou

- znalosť jednoduchého a podvojného účtovníctva

- znalosť a prax so štrukturálnymi fondmi

Požadované doklady a písomnosti (nevyhnutné pre účasť vo výberovom konaní):

- písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní

- štruktúrovaný životopis

- motivačný list

- overený doklad o nadobudnutom vzdelaní (diplom)

- overený doklad o absolvovaní prvej atestácie

- doklad o pedagogickej praxi – min. 5 rokov

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti

- návrh koncepcie rozvoja školy

- písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

Iné kritériá a požiadavky (hodnotiteľná časť):

- prezentácia koncepcie rozvoja školy

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

 

Termín podania: do 31.07.2020

 

Miesto podania:  Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o

                                Hollého 1380/34

                                905 01  Senica

 

Požadované doklady zašlite ne uvedenú adresu v uzavretej obálke s označením „ Výberové konanie – neotvárať“,  názov školy.

 

Ďalšie informácie na tel. 0907 161 135

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - Riaditeľ zriaďovateľa školy

    0907 746 906 - Riaditeľka školy

    0915 727 145 - Zástupca riaditeľky školy

    034 651 55 93 - Sekretariát

Fotogaléria