Navigácia

Základné informácie

Termíny v školskom roku 2022/2023

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2023

 • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
 • 15. marec 2023 (streda) – cudzí jazyk
 • 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika

 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS 2023

 • 3. až 5. apríl 2023
 • 12. apríl 2023

 

Opravný a náhradný termín EČ a PFIČ MS 2023

 • 5. až 8. september 2023

 

Termín PČOZ MS 2023

 • 25. až 27. apríl 2023

 

Termín ÚFIČ MS 2023

 • 5. až 9. jún 2023

 

Kedy vykonám maturitnú skúšku úspešne?

Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

 1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo

 2. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

 

Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

 1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % z celkového počtu bodov alebo

 2. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

 

Žiak úspešne vykoná dobrovoľnú EČ MS, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, a dobrovoľnú PFIČ MS, ak v nej získa úspešnosť vyššiu ako 25 %.

Žiak nemôže ako náhradu maturitnej skúšky z cudzích/druhých vyučovacích jazykov využiť jazykový certifikát.

 

Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS

Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 17, odsek 10 a 11 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole, z predmetov, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce informácie:

 1. ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS z týchto predmetov.
 2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti a formy skúšky z týchto predmetov.
 3. Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať. Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo formy, v ktorej bol neúspešný.
 4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka, pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal EČ a PFIČ MS v riadnom termíne roku 2022, môže vykonať opravnú skúšku EČ a PFIČ MS v septembri 2022 alebo v marci 2023).
 5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka, alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka. Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.
 6. Žiaka, ktorý žiada o opravný termín v riadnom termíne nasledujúceho školského roka, prihlási na EČ a PFIČ MS riaditeľ školy prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín MS. V IS uvedie informáciu, že ide o opravný termín.
 7. O opravný termín EČ MS a PFIČ MS môže požiadať iba žiak, ktorý má ukončenú celú maturitnú skúšku, absolvoval všetky vybrané maturitné predmety a všetky časti maturitnej skúšky týchto maturitných predmetov a nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky.

 

Upozornenie! O opravný termín EČ MS a PFIČ MS v septembri teda nemôže požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia, v auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať náhradný termín ÚFIČ MS a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín EČ MS a/alebo PFIČ MS, prípadne opravný termín PČOZ. Opravný termín EČ MS a/alebo PFIČ MS takéhoto žiaka môže byť najskôr v riadnom termíne nasledujúceho školského roka a opravný termín PČOZ MS najskôr vo februári nasledujúceho školského roka. Na tieto termíny sa žiak prihlási do 30. septembra.

 

Zverejnenie maturitných zadaní ÚFIČ MS a maturitných tém pre TČOZ MS a PČOZ MS v zmysle vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole:

 

Použité skratky:

- externá časť (test); PFIČ - písomná forma internej časti (sloh); MS - maturitná skúška; ÚFIČ - ústna forma internej časti (ústna časť maturitnej skúšky); TČOZ - teoretická časť odbornej zložky; PČOZ - praktická časť odbornej zložky

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
  Hollého 1380, Senica
 • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

  0915 727 145 - riaditeľ školy

  0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

  034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria