Navigácia

Výchovný poradca

Mgr. Dana Bánska

Kontakt: telefón (práca) – 034/6515593, e-mail: banska@ssspsenica.sk

Konzultačné hodiny: streda 12.00 – 13.30 ( v miestnosti školského psychológa )

Iný termín je možné dohodnúť po predchádzajúcom telefonickom alebo e-mailovom dohovore.

Škola ustanovila do funkcie výchovného poradcu, ktorý je k dispozícii   na škole pre žiakov, rodičov a učiteľov. Svojou činnosťou prispieva k vzájomnej spolupráci školy, rodiny, ktorá má v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na školskú úspešnosť žiaka.

Činnosť výchovného poradcu

 • poskytuje metodickú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy
 • poskytuje konzultácie žiakom školy a ich zákonným zástupcom v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie
 • pripravuje a organizuje besedy pre jednotlivé ročníky
 • prerokúva problémy týkajúce sa porušovania Vnútorného poriadku školy (napomenutí, pokarhaní, príp. znížených známok zo správania)
 • mimoriadnu pozornosť venuje žiakom zo sociálne slabého prostredia, ako aj talentovaným žiakom
 • pomáha pri výbere vysokej školy pre žiakov 4.ročníkov
 • spolupracuje s triednymi učiteľmi a vedením školy,rieši závažné problémy vyplývajúce zo súčasného životného štýlu (kriminalita, závislosti, šikanovanie, sexuálne zdravie, ...)

Oblasti , ktorým sa  výchovný poradca venuje :

 • Adaptácia nových žiakov
 • Profesionálna orientácia a voľba povolania, výber vhodnej vysokej školy, pomoc pri vyplnení prihlášok
 • Spolupráca s CPPP a P a CŠPP a inými odbornými pracoviskami – napr. odbor sociálnych vecí
 • Poradenstvo pre rodičov a učiteľov pri riešení problémov

Informácie o možnostiach štúdia na našej škole bude poskytovať vedenie školy a ním  poverení zamestnanci

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
  Hollého 1380, Senica
 • 0907 161 135 - Riaditeľ zriaďovateľa školy

  0907 746 906 - Riaditeľka školy

  0915 727 145 - Zástupca riaditeľky školy

  034 651 55 93 - Sekretariát

Fotogaléria