Navigácia

Výchovný poradca

Mgr. Dana Bánska

Kontakt: telefón (práca) – 034/6515593, e-mail: banska@ssspsenica.sk

Konzultačné hodiny:  štvrtok 12.00 – 13.30 

Iný termín je možné dohodnúť podľa individuálnej dohody – telefonicky, mailom.

Výchovný poradca:

 • poskytuje poradenské služby nielen žiakom, ale aj rodičom, zákonným zástupcom, pedagogickým pracovníkom aj vedeniu školy,  
 • poskytuje konzultácie žiakom školy a ich zákonným zástupcom v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie,
 • pripravuje a organizuje besedy pre jednotlivé ročníky,
 • prerokúva problémy týkajúce sa porušovania Vnútorného poriadku školy (napomenutí, pokarhaní, príp. znížených známok zo správania),
 • mimoriadnu pozornosť venuje žiakom zo sociálne slabého prostredia, ako aj talentovaným žiakom,
 • pomáha pri výbere vysokej školy pre žiakov 4.ročníkov,
 • spolupracuje s triednymi učiteľmi a vedením školy, rieši závažné problémy vyplývajúce zo súčasného životného štýlu (kriminalita, závislosti, šikanovanie, sexuálne zdravie, ...)

Oblasti , ktorým sa  výchovný poradca venuje :

 • Adaptácia nových žiakov
 • Profesionálna orientácia a voľba povolania, výber vhodnej vysokej školy, pomoc pri vyplnení prihlášok
 • Spolupráca s CPPP a P a CŠPP a inými odbornými pracoviskami – napr. odbor sociálnych vecí
 • Poradenstvo pre rodičov a učiteľov pri riešení problémov

Linky pomoci

 • Linka detskej dôvery  https://www.linkadeti.sk/
 • Linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/
 • internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/, http://nenormalne.sk/,
 • Linka detskej istoty http://www.ldi.sk,
 • online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke www.prevenciakriminality.sk.
 • psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
  Hollého 1380, Senica
 • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

  0915 727 145 - riaditeľ školy

  0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

  034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria