Navigácia

Kritéria prijímacích skúšok pre denné štúdium Profil absolventa Denné štúdium Kritéria prijímacích skúšok pre denné štúdium - zahraniční študenti Diaľkové štúdium Kritéria prijímacích skúšok pre diaľkové štúdium

Formy štúdia

Diaľkové štúdiumDiaľkové štúdium je určené pre študentov, ktorí majú záujem si zvýšiť vzdelanie na úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, alebo majú záujem o vykonanie ďalšej maturity. Vykonáva sa externou formou popri zamestnaní v trvaní dvoch školských rokov. Učebný plán je zhodný s učebným plánom denného štúdia. Štúdium je ukončené štátnou maturitnou skúškou. Výuka prebieha raz za týždeň vždy v sobotu od 8.00 hod.

Prihlášky na štúdium si môžete vyzdvihnúť v škole, alebo stiahnuť tu.                                         .
Termín odovzdania prihlášky je do 31. júla 2022.

 

Kritériá a podmienky prijímacieho konania na štúdium do 3. ročníka externého štúdia na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania v Senici v školskom roku 2022/2023 v študijnom odbore  -  6341 M škola podnikania

Podľa bodu 26. Čl. IX zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa § 65 ods. 3 Školského zákona, čo znamená, že všetci uchádzači o štúdium v študijnom odbore 6341 M škola podnikania musia vykonať prijímacie skúšky.

Do vyšších ročníkov budú prijímaní žiaci podľa platnej legislatívy - §70 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy podnikania v Senici v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. zo dňa 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 26. 06. 2022 stanovuje kritériá na prijatie uchádzačov na externé štúdium v školskom roku 2022/2023 takto:

A.   Podmienky prijatia

Prijatí budú uchádzači spĺňajúci súčasne všetky nasledujúce podmienky:

 1. kompletné prihláškové materiály uchádzača odoslané najneskôr do 31. 07. 2022 a sú zdravotne spôsobilí študovať vo zvolenom študijnom odbore,
 2. vykonali prijímaciu skúšku,
 3. odborné vzdelávanie záverečnou skúškou a výučným listom alebo ukončili druhý ročník strednej odbornej školy.

 

B.    Prijímacie konanie bude s prijímacími skúškami

Prijímacie skúšky vykonajú všetci uchádzači.

Prijímacia skúška sa bude zo slovenského jazyka a literatúry a z odborných ekonomických predmetov realizovať písomnou formou.

Každá z týchto skúšok bude trvať 60 minút.

Písomná skúška so slovenského jazyka a literatúry sa bude skladať z  testu z učiva slovenského jazyka a literatúry a doplňovacieho diktátu v rozsahu učiva I. a II. ročníka ŠVP. Celkový maximálny počet bodov, ktorý môžu uchádzači získať je 35.

Písomná skúška z odborných predmetov bude obsahovať test z ekonomiky, manažmentu a účtovníctva v rozsahu učiva I. a II. ročníka ŠVP. Celkový maximálny počet bodov, ktorý môžu uchádzači získať je 31.

Termín prijímacích skúšok:

27. 08. 2022 v budove SSOŠP v Senici o 10:00 hod.

C.     Neúčasť na prijímacej skúške

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne, určí riaditeľ školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač riaditeľovi školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do jej ukončenia.

D.    Písomné oznámenie výsledku prijímacieho konania

Riaditeľ školy po vyhodnotení prijímacieho konania vydá príslušné rozhodnutie a zašle ho uchádzačovi o štúdium.

 

Mgr. Vladimír Sládeček

   riaditeľ zriaďovateľa

  

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
  Hollého 1380, Senica
 • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

  0915 727 145 - riaditeľ školy

  0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

  034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria