Navigácia

Kritéria prijímacích skúšok pre denné štúdium Profil absolventa Denné štúdium Kritéria prijímacích skúšok pre denné štúdium - zahraniční študenti Diaľkové štúdium Kritéria prijímacích skúšok pre diaľkové štúdium

Formy štúdia

Kritéria prijímacích skúšok pre denné štúdium - zahraniční študenti

 

Kritériá a podmienky prijímacieho konania

na štúdium do 1. ročníka pre zahraničných študentov na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania v Senici v školskom roku 2023/2024 v študijných odboroch:

 6341 M škola podnikania a 7237 M informačné systémy a služby

 

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy podnikania v Senici v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. zo dňa  22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje kritériá na prijatie uchádzačov na štúdium v školskom roku 2023/2024 takto:

Prijímacie konanie sa uskutoční formou prijímacích skúšok.

Prijímacia skúška sa bude realizovať zo slovenského jazyka a literatúry úroveň A1 a  z matematiky  elektronickou formou.

Skúška zo slovenského jazyka a literatúry sa bude skladať z prekladu textu do slovenského jazyka, z tvorby otázok, tvorby odpovedí na otázky, slovnej zásoby úroveň A1, s prácou s textom s porozumením.

Skúška z matematiky bude obsahovať úlohy z aritmetiky, algebry i geometrie
v rozsahu osnov základnej školy  bez konštrukčnej geometrie.

 

Termíny prijímacích skúšok:

1. termín prijímacích skúšok 

04. 05. 2023    Slovenský jazyk a literatúra + matematika v čase od 9:30 do 12:00

 

2. termín prijímacích skúšok  

09. 05. 2023    Slovenský jazyk a literatúra + matematika v čase od 9:30 do 12:00

 

Podmienky prijatia

Prijatí budú uchádzači spĺňajúci súčasne všetky nasledujúce podmienky:

1. kompletné prihláškové materiály uchádzača odoslané najneskôr do 20. marca 2023 
a sú zdravotne spôsobilí študovať vo zvolenom študijnom odbore,

2. vykonali prijímaciu skúšku, 

3. úspešne ukončili základnú školu a vysvedčenie si nechajú nostrifikovať na príslušnom Regionálnom úrade školskej správy.

 

Škola po prijatí prihlášky žiakovi na jeho mail zašle prihlasovacie údaje a návod, pomocou ktorého žiak vypracuje úlohy prijímacieho konania.

O výsledku prijímacieho konania rozhodne prijímacia komisia. Uchádzač bude o výsledku prijímacieho konania včas informovaný.

Zahraniční študenti prijatí do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 budú mať štúdium spoplatnené sumou 100,- € mesačne počas celej dĺžky štúdia.

Tieto kritériá boli prerokované a schválené pedagogickou radou v Súkromnej strednej odbornej škole podnikania v Senici.

 

 

                                                                                                                     PhDr. Milan Trizuliak

                                                                             riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

    0915 727 145 - riaditeľ školy

    0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

    034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria