Navigácia

Kritéria prijímacích skúšok pre denné štúdium Profil absolventa Denné štúdium Kritéria prijímacích skúšok pre denné štúdium - zahraniční študenti Diaľkové štúdium Kritéria prijímacích skúšok pre diaľkové štúdium

Formy štúdia

Kritéria prijímacích skúšok pre denné štúdium

Kritériá a podmienky prijímacieho konania

na štúdium do 1. ročníka na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania v Senici v školskom roku 2023/2024 v študijných odboroch:

 6341 M škola podnikania 7237 M informačné systémy a služby

 

 

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy podnikania v Senici v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. zo dňa  22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje kritériá na prijatie uchádzačov na štúdium v školskom roku 2023/2024 takto:

 

A. Prijímacie konanie sa uskutoční formou prijímacích skúšok

 

Prijímacie skúšky vykonajú všetci uchádzači o štúdium. Prijímacia skúška sa bude  
zo slovenského jazyka a literatúry a  z matematiky realizovať písomnou formou.

Každá z týchto skúšok bude trvať 60 minút. 

Písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry sa bude skladať z doplňovacieho testu 
z učiva slovenského jazyka a literatúry v rozsahu osnov základnej školy.

Písomná skúška z matematiky bude obsahovať úlohy z aritmetiky, algebry i geometrie
v rozsahu osnov základnej školy  bez konštrukčnej geometrie -  
charakteristika testu
z matematiky
.

 

Termíny prijímacích skúšok:

 

1. kolo: 

1. termín:  4. mája 2023 v budove SSOŠP Senica

2. termín:  9. mája 2023 v budove SSOŠP  Senica

 

2. kolo:

20. júna 2023 v budove SSOŠP Senica

 

Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.

 

B. Celkový počet prijímaných žiakov

 

Riaditeľ školy prijme v školskom roku 2023/2024:

 

24 žiakov do  triedy študijného odboru 6341 M škola podnikania

48 žiakov do  triedy študijného odboru 7237 M informačné systémy a služby

 

C. Podmienky prijatia

 

Prijatí budú uchádzači spĺňajúci súčasne všetky nasledujúce podmienky:

1. kompletné prihláškové materiály uchádzača  boli doručené riaditeľovi strednej školy najneskôr do 20. marca 2023.

2. vykonali prijímaciu skúšku 

3. umiestnili sa v poradí úspešnosti podľa kritérií v odbore:

škola  podnikania  na 1. až 24. mieste, informačné systémy a služby na 1. až 48. mieste,

4. zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdil strednej škole prijatie na vzdelávanie (príloha: Potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium).

5. úspešne ukončili deviaty ročník základnej školy a vysvedčenie predložili v prvý deň školského roku 2023/2024.

 

Prijatie na štúdium bez prijímacej skúšky

Riaditeľom stredných škôl, v ktorých sa získava úplné stredné odborné vzdelanie, novela školského zákona umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80%
v každom vyučovacom predmete samostatne.

V tomto prípade priloží uchádzač o  štúdium výsledky externého testovania spolu s prihláškou.

 

D. Bodový zisk pre určenie poradia úspešnosti uchádzačov

 Podľa bodového zisku bude zostavené poradie úspešnosti uchádzačov. Bodový zisk bude tvoriť súčet bodov, ktoré uchádzač získa za:

 1. priemerný prospech bez výchov v 8. ročníku na konci školského roka a za prospech polročnej klasifikácie v 9. ročníku ZŠ nasledovne:

 

                                prospech:   1,00 – 1,20   50 bodov

                                                    1,21 – 1,40   45 bodov

                                                    1,41 – 1,60   40 bodov

                                                    1,61 – 1,80   35 bodov

                                                    1,81 – 2,00   30 bodov

                                                    2,01 – 2,20   25 bodov

                                                    2,21 – 2,40   20 bodov

                                                    2,41 – 2,50   15 bodov

                                                    2,51 a  viac     0 bodov

 

Za prospech môže uchádzač získať maximálne 100 bodov.

 

 V prípade, že žiak bude z daného predmetu hodnotený slovne, budeme postupovať nasledovne:

- ak bude žiak slovne hodnotený z predmetu na konci 8. ročníka, bude toto hodnotenie nahradené hodnotením daného predmetu za 1. polrok 8. ročníka, kedy bol žiak hodnotený známkou,

- ak bude žiak slovne hodnotený z predmetu v 1. polroku 9. ročníka, bude toto hodnotenie nahradené hodnotením daného predmetu za 2. polrok 8. ročníka, ak bol vtedy hodnotený známkou. Ak aj na konci 8. ročníka bol žiak hodnotený slovne, potom bude hodnotenie nahradené hodnotením daného predmetu za 1. polrok
8. ročníka, kedy bol žiak hodnotený známkou.

 

2. prijímacie skúšky v predmete Matematika a v predmete Slovenský jazyk a literatúra

 

V každom predmete môže uchádzač získať 50 bodov. Maximálny počet bodov za prijímacie skúšky zo SJL a MAT je 100.

 

3. úspešná účasť v predmetových olympiádach  a súťažiach nasledovne:

* okresné kolo:           1. miesto – 15 bodov

2. miesto – 10 bodov

3. miesto – 5 bodov

* krajské kolo:            1. miesto – 30 bodov

2. miesto – 25 bodov

3. miesto – 20 bodov

* celoslovenské kolo:  1. miesto – 45 bodov

2. miesto – 40 bodov

3. miesto – 35 bodov

Doklad o umiestnení musí byť predložený do 20. marca 2023, pričom sa započítajú body
za najvyššie umiestnenie.

 

4. Pri rovnosti bodov v poradí úspešnosti dostane prednosť uchádzač, ktorý má:

 

a) zníženú pracovnú schopnosť (doklad je súčasťou prihlášky),

b) lepšiu známku zo správania v základnej škole,

c) lepšiu známku v I. polroku 9. ročníka z predmetu Matematika,

d) lepšiu známku v I. polroku 9. ročníka z predmetu Slovenský jazyk a literatúra,

e) rozhodnutie o ďalšej priorite prijímacieho konania prijímacou komisiou.

 

E. Neúčasť na prijímacej skúške

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne, určí riaditeľ školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi zákonný zástupca uchádzača riaditeľovi  školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky
do jej ukončenia. Riaditeľ školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

 

F. Písomné oznámenie výsledku prijímacieho konania

Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 19. mája 2023 na výveske školy a na webovom sídle školy. V tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí. V počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, riaditeľ strednej školy rezervuje potrebný počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení; týmto uchádzačom určí riaditeľ strednej školy náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr do 31. 8. 2023.

 

Zákonný zástupca najneskôr 24. mája 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. Vzor potvrdenia je prílohou č. 1 tohto usmernenia. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.

 

Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať
v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia

 

G. Informáciu o konaní druhého kola prijímacieho konania zverejní riaditeľ školy na webstránke https://sssp.edupage.org/ najneskôr do 2. júna 2023.

Druhé kolo prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 sa bude konať 20. júna 2023.

 

H. Študenti prijatí do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 budú mať štúdium spoplatnené sumou 75,- € mesačne počas celej dĺžky štúdia.

 

v Senici, 25.11.2022

 

                                                                                                                                   PhDr. Milan Trizuliak

                                                                                                                                         riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

    0915 727 145 - riaditeľ školy

    0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

    034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria