Navigácia

Školský psychológ

Mgr. Magdaléna Lasicová

Kontakt: telefón (sekretariát) 034/651 55 93                       E-mail: lasicova@ssspsenica.sk

Konzultačné hodiny:

Utorok - Piatok       13:30 - 15:30

 

Miestnosť školského psychológa, oproti hlavnej budove, 1. poschodie.

Po vzájomnej dohode aj mimo konzultačných hodín.

 

Škola poskytuje odbornú psychologickú starostlivosť školského psychológa študentom, rodičom / zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom. Neváhajte sa na mňa obrátiť pri Vašich starostiach, obsah konzultácií je dôverný, riadim sa etickým kódexom a budem sa snažiť Vám čo najlepšie pomôcť.

 

Činnosť školského psychológa

 • Poskytuje psychologické poradenstvo pre študentov, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov
 • Sprostredkúva prepojenie medzi školou, poradenskými pracovníkmi a inými odbornými zariadeniami (napr. CPPP a P, CŠPP)
 • Pripravuje a organizuje besedy pre jednotlivé ročníky
 • Monitoruje výchovno-vzdelávacie problémy žiakov na základe dotazníkov
 • Spolupracuje s triednymi učiteľmi a vedením školy, rieši závažné problémy vyplývajúce zo súčasného životného štýlu (kriminalita, závislosti, šikanovanie, sexuálne zdravie, ...)

Oblasti, ktorým sa školský psychológ venuje:

 • Adaptácia nových študentov
 • Individuálne poradenstvo pri osobných, výchovných a vzdelávacích problémoch, ako aj v oblastiach rodinných, partnerských a iných sociálnych vzťahov
 • Poskytovanie psychologickej starostlivosti študentom s ťažkosťami v učení a správaní, študentom zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia a zdravotne znevýhodneným študentom
 • Práca s triednymi kolektívmi pri prieskume a prevencii sociálno-patologických javov na škole
 • Poradenstvo pre rodičov a učiteľov pri výukových a výchovných ťažkostiach
 • Spolupráca s pedagógmi pri začlenení integrovaných študentov a vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov
 • Koordinácia preventívnych aktivít (drogy, rasizmus, riziká internetu a sociálnych sietí, obchodovanie s ľuďmi), participovanie na plnení programov prevencie s celonárodnou pôsobnosťou – napr. zdravý životný štýl v rámci Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015-2025

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
  Hollého 1380, Senica
 • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

  0915 727 145 - riaditeľ školy

  0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

  034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria