Navigácia

Výchovný poradca

Výchovný poradca

 

Výchovné poradenstvo

 

Škola ustanovila do funkcie výchovného poradcu, ktorý je k dispozícii   na škole pre žiakov, rodičov a učiteľov. Svojou činnosťou prispieva k vzájomnej spolupráci školy, rodiny, ktorá má v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na školskú úspešnosť žiaka.

Meno výchovnej  poradkyne : Mgr. Dana Bánska

Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne: Piatok: 10.00 – 11.30  resp. podľa potrieb žiakov v miestnosti pre konzultácie v 2.budove, resp. kedykoľvek podľa dohovoru.

Zákonní zástupcovia po predchádzajúcom telefonickom alebo e-mailovom dohovore.

Tel: SSOŠP Senica – 034/6515593,  banska@ssspsenica.sk

Oblasti , ktorým sa  výchovný poradca venuje :

 • Adaptácia nových žiakov
 • Individuálna práca so žiakmi pri osobných problémoch
 • Výchovné a vzdelávacie problémy žiakov, poskytovanie poradenstva žiakom menej úspešným
 • Profesionálna orientácia a voľba povolania, výber vhodnej vysokej školy, pomoc pri vyplnení prihlášok
 • Spolupráca s CPPP a P a CŠPP a inými odbornými pracoviskami – napr. odbor sociálnych vecí ...
 • Práca s triednymi kolektívmi pri prieskume a prevencii sociálno – patologických javov na škole
 • Poradenstvo pre rodičov a učiteľov pri riešení problémov
 • Spolupráca s pedagógmi pri začlenení integrovaných žiakov, vypracovaní IVVP
 • Koordinácia preventívnych aktivít, poskytovanie poradenstva u individuálne začlenených žiakov participovanie na plnení programov prevencie s celonárodnou pôsobnosťou – napr. zdravý životný štýl  v rámci  Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015–2025 , obchodovanie s ľuďmi
 •  Informácie o možnostiach štúdia na našej škole bude poskytovať vedenie školy a ním  poverení zamestnanci.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
  Hollého 1380, Senica
 • 0907 161 135 - Riaditeľ zriaďovateľa školy

  0907 746 906 - Riaditeľka školy

  0915 727 145 - Zástupca riaditeľky školy

  034 651 55 93 - Sekretariát

Fotogaléria