Navigácia

European Computer Driving Licence Vzorové testy Pokyny pred a počas testovania ECDL Fotoalbum ECDL Požiadavky Cenník Prečo ECDL?

ECDL

Prečo ECDL?

Certifikát ECDL - Európsky vodičský preukaz na počítač (ECDL Certificate – European Computer Driving Licence) je preukaz, ktorý osvedčuje, že jeho držiteľ úspešne absolvoval predpísané testy zo všetkých siedmych tematických okruhov, ktoré špecifikuje Sylabus ECDL a testy boli vedené a vyhodnocované predpísanou metodikou.

ECDL zaznamenáva celosvetovo značný rozmach, ktorý predčil všetky očakávania. Systém je rešpektovaný ako medzinárodný štandard pre kvalifikáciu v základných zručnostiach pri práci s počítačom. Podstatou veľkého úspechu systému ECDL vo svete je ponuka flexibilného, modulárneho programu, ktorý je softvérovo a hardvérovo nezávislý a ktorého úlohou je:

pripraviť čo najširšie vrstvy ľudí na prechod do informačnej spoločnosti,

zvýšiť úroveň znalostí a zručností v narábaní s osobnými počítačmi a ich základnými aplikáciami,

poskytnúť jednotnú základnú kvalifikáciu, ktorá umožní ľuďom nielen využívať základné informačné technológie, ale túto znalosť aj porovnať s medzinárodne rešpektovaným štandardom a doložiť medzinárodne rešpektovaným dokladom,

vytvoriť model pre výuku a tréning počítačových zručností,

podporiť zvýšenie mobility pracovnej sily.
 


Jednotlivcom ECDL prináša:


celoeurópsky rešpektovaný Certifikát ECDL,

formálne preukázateľnú úroveň schopností práce s počítačom,

zefektívnenie využívania výpočtovej techniky a zvýšenie vlastnej pracovnej výkonnosti,

výhodnejšiu pozíciu pri výbere zamestnania,

mobilitu a širšiu možnosť uplatnenia na trhu pracovných síl v SR a vo svete,

vytvorenie východiskového bodu pre trvalú obnovu znalostí a zručností v oblasti IT.


Zamestnávateľom ECDL prináša:

garanciu určitej úrovne vzdelania a zručností v oblasti práce s PC u vlastných zamestnancov a u uchádzačov,

zhodnotenie investícii do výpočtovej techniky a zaistenie konzistentnej úrovne IT znalostí v celej organizácii

zefektívnenie práce vo firme a zníženie podporných nákladov pri práci s výpočtovou technikou,

zvýšenie motivácie zamestnancov k využívaniu moderných technológií,

vytvorenie východiskového bodu pre trvalú obnovu znalostí a zručností pracovnej sily v oblasti IT,

zvýšenie konkurencieschopnosti firmy na trhu.Index ECDL a Certifikát ECDL sú dokumenty rešpektované držiteľmi licencie a sublicencie ECDL v každom štáte.Príklady prijatia programu ECDL/ICDL


Deklaráciou v programe eEurope

EÚ september 2001: Pracovná skupina Európskej komisie ESDS (Employment and Social Dimension of the Information Society) doporučila Európsej komisii, aby uznala ECDL ako vhodný akreditačný systém na overovanie základných znalostí IT, ktorý spĺňa podmienky stanovené v Akčnom pláne eEurope2002.

Ako vhodný akreditačný systém na overovanie základných znalostí IT ustanovili ECDL v akčnom pláne eEurope2002 štáty: Belgicko, Estónsko, Maďarsko, Taliansko, Nórsko.

Belgicko august 2002: pracovník zamestnaný vo verejných službách dostane príplatok, ak zloží predpísané testy ECDL. Týka sa to asi 60000 úradníkov. Tento krok je súčasťou reformy federálnej administratívy s cieľom zladiť kariérny postup so znalosťami a zručnosťami v IT.

Estónsko: Vláda Estónska na svojom zasadaní 13.02.2001 schválila akčný plán pre šírenie ICT, v ktorom ukladá všetkým vedúcim štátnym zamestnancom, aby skladali ECDL testy. Jedná sa asi o 10000 ľudí v najbližších dvoch rokoch.

Maďarsko: Maďarská vláda v roku 1999 vládnym nariadením č. 1035/1999 stanovila povinnosť získať Certifikát ECDL pre vybrané profesie zamestnancov v štátnej službe.

Nórsko: Ministerstvo priemyslu a obchodu vyhlasuje plán eNorway. Jeho oficiálnym partnerom sa v júni 2001 stalo ECDL Norway (92000 ECDL indexov).

Írsko – materská krajina programu ECDL/ICDL: ECDL je zavedené na všetkých lokálnych úradoch štátnej správy, na väčšine ministerstiev a štátnych agentúr. Do roku 1998 absolvovalo program 40 000 verejných zamestnancov.

Samostatné kroky inštitúcií štátnej správy

Ministerstvá obrany: Veľká Británia, Švédsko, Taliansko

Švédsko 2001: Ministerstvo obrany – všetci zamestnanci musia do konca r. 2002 získať Osvedčenie ECDL Štart.

Veľká Británia: V novembri 2001 prijalo ECDL ako štandard ministerstvo obrany.

Ministerstvá školstva: Austrália, Belgicko, Egypt, Holandsko, Jordánsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Taliansko

Belgicko 2001: spoločný projekt Vlámskeho ministerstva školstva, zamestnania a financií zaplatí akreditáciu všetkým školám 2. stupňa, aby sa mohli stať testovacími strediskami pre ECDL (asi 100 škôl).

Egypt 2001: Egyptské ministerstvo pre vyššie vzdelanie prehlásilo ECDL za základ kurzu v IT, ktorý sa stane povinný pre všetkých VŠ študentov.

Maďarsko október 2002: MŠ Maďarska vyhlasilo, že predloží parlamentu na schválenie návrh, aby každý stredoškolák mal ECDL skúšky zadarmo. Návrh na roky 2003 až 2005.

Nemecko 2001: Spolková ministerka pre vzdelanie a vedu p. Bulmahm prevzala osobný patronát nad programom ECDL. Nemecko má už 1000 testovacích centier. Program prevzali napr. aj firmy Volkswagen, Alcatel, D.A.S, Ergo.

Rakúsko 2001: Ministerka školstva p. Gehrer úspešne zložila niekoľko testov ECDL. Okrem MŠ dáva ECDL plnú podporu Obchodná komora a odbory.

Rumunsko 2002: MŠ Rumunska odporučilo ECDL pre všetky vysoké odborné školy, pre univerzity a ďalšie vzdelávacie inštitúcie.

Taliansko september 2002: MŠ Talianska podpísalo zmluvu s Radou rektorov talianskych vysokých škôl, ktorá robí ECDL štandardom pre počítačové minimum na talianskych univerzitách.

Ministerstvo vnútra, ministerstvo poľnohospodárstva, ministerstvo priemyslu, technológie a informácií:

Česko:

apríl 2002 Národný bezpečnostný úrad sa rozhodol štandardizovať vedomosti svojich zamestnancov prostredníctvom ECDL programu.

máj 2002 pracovníci odboru medzinárodnej spolupráce Policajného prezídia Českej republiky sa stali držiteľmi certifikátu ECDL.

marec 2002 zamestnanci Ministerstva poľnohospodárstva prejdú testovaním ECDL.Francúzsko: Ministerstvo priemyslu, technológie a informácií odporučilo program ECDL pre IT certifikáciu zamestnancov v priemysle. Zvlášť odporučilo moduly: spracovanie textov, spracovanie tabuliek, databázy a informačné a komunikačné siete.

Ministerstvá zdravotníctva: Veľká Británia, Švédsko

Veľká Británia: V novembri 2001 NHS-National Health Service prijalo ECDL ako štandard IT vzdelávania v rámci rezortu zdravotníctva. NHS je tretím najväčším zamestnávateľom na svete (1,3 milióna zamestnancov). ECDL je povinné pre všetky úrovne zamestnancov (aj upratovačky).

Vyhodnotenie pilotného testu v Manchaster NHS Agency:

18 500 zamestnancov

pred absolvovaním ECDL programu žiadalo 44% zamestnancov o radu niekoľkokrát týždenne, po absolvovaní ECDL ich bolo menej ako 10%

pracovná morálka vzrástla zo 65% na 83% po absolvovaní vzdelávania a testov


 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

    0915 727 145 - riaditeľ školy

    0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

    034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria