Navigácia

European Computer Driving Licence Vzorové testy Pokyny pred a počas testovania ECDL Fotoalbum ECDL Požiadavky Cenník Prečo ECDL?

ECDL

Pokyny pred a počas testovania ECDL

Uchádzači sa na skúšku prihlasujú vyplnením a zaslaním prihlášky elektronicky alebo poštou na adresu SSŠP-Senica. ATC potvrdí prijatie prihlášky a najneskôr tri dni pred termínom skúšky potvrdí zaradenie uchádzača na skúšku. V prípade, že uchádzača nie je možné v žiadanom termíne na skúšku zaradiť ATC to uchádzačovi oznámi najneskôr 5 dní pred termínom skúšky a navrhne náhradný termín.

Pred skúškou je uchádzač povinný zakúpiť si Index ECDL, do ktorého sa zaznamenávajú výsledky skúšok. Na jedno sedenie môže uchádzač absolvovať testy z viacerých modulov, podľa možností testovacieho centra a pripravenosti uchádzača. Trvanie testu pre jeden modul je 45 minút, medzi testami je 15 minútová prestávka.

Uchádzač nemusí pred skúškou absolvovať žiadnu konkrétnu odbornú prípravu alebo kurzy. Spôsob prípravy na skúšku je plne v jeho kompetencii.

Objektívnosť hodnotenia výsledkov testov zaručujú nezávislí hodnotitelia, pre ktorých nie je identita uchádzačov známa. Výsledky dosiahnuté na skúške oznámi ATC uchádzačom do 7 dní.

Po absolvovaní skúšky zo všetkých 7 modulov možno požiadať o vydanie Certifikátu ECDL. Uchádzač môže absolvovať aj zúženú verziu testov (ľubovoľné 4 moduly) a následne požiadať o vydanie Osvedčenia ECDL ŠTART.

Základné údaje o uchádzačoch, čísla indexov, podrobné výsledky testov a pod. sú zaznamenané v informačnom systéme ECDL, ktorý spĺňa požiadavky zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

POKYNY A INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

Skúšky ECDL sa môžu zúčastniť len uchádzači, ktorí zaslali prihlášku a dostali oznámenie o prijatí na testovanie.

Autorizovaný pracovník akreditovaného testovacieho centra overuje pred skúškou identitu uchádzačov, na základe oficiálneho identifikačného dokladu.

Postup pri skúške.
Pri skúškach sa používa verzia 4.0 bázy otázok a testov (QTB, Question and Test Base), ktorá obsahuje 7 modulov. Prvý modul je teoretický a odpovede sa zaznamenávajú sa len do formulára, pričom sa zaškrtáva vždy jedna odpoveď zo štyroch možných. Pre ostatné moduly dostanú uchádzači písomné zadanie a všetky odpovede zaznamenávajú na počítači do určeného súboru alebo vykonávajú postupy podľa zadania.

Pred vlastnou skúškou vedúci testovania vylosuje z QTB testy pre všetkých prihlásených uchádzačov a nimi prihlásené moduly a vytlačí „Zoznam uchádzačov“ s vylosovanými testami. Podporné súbory sú v adresári, ktorý je uchádzačovi zprístupnený. Uchádzač potvrdí prevzatie testu podpisom.

Absolvovania celej skúšky alebo testu za konkrétny modul sa uchádzač môže pred konaním vzdať tým, že nepotvrdí prevzatie testov. Ak tak urobí po prevzatí zadania testu, skúška z daného modulu sa počíta ako vykonaná neúspešne. Následne sa uchádzač môže prihlásiť na iný termín skúšky, pričom uhradené poplatky platia pre nový termín.

Vykonávanie testov vyžaduje odpovede na otázky s ponukou možností a splnenie rôznych úloh, spojených s narábaním so súbormi a adresármi. Na otázky v testoch musí uchádzač odpovedať v danom poradí tak, aby na pridelenom pracovnom súbore bol zachovaný postup riešenia. Uchádzač musí vykonávať len úlohy zadané v testoch, nesmie robiť nijaké aktivity navyše.

Počas skúšky je zakázané používať prenosné počítače, mobilné telefóny, knihy alebo iné pomôcky. Je zakázaná akákoľvek komunikácia medzi uchádzačmi. Na skúške môžno používať len poznámkové papiere, ktoré poskytne vedúci testovania. Žiadne materiály, použité počas testovania, sa nesmú vyniesť zo skúšobnej miestnosti. Uchádzač nesmie počas skúšky bez dohľadu opustiť testovaciu miestnosť.

Vedúci testovania sa počas testovania plne venuje uchádzačom, ale nesmie za nich riešiť úlohy ani im napovedať.

Uchádzač môže tlačové výstupy tlačiť na tlačiarni (každý uchádzač má len jednu preddefinovanú tlačiareň) alebo ich tlačiť do súboru.

Po ukončení testu uchádzač uloží výsledky testu na jemu pridelený pracovný súbor a pred opustením miestnosti odovzdá skúšajúcemu všetky písomnosti (test v tlačenej forme – keď bol poskytnutý, všetky poznámky).

Po ukončení testovania uchádzač opustí miestnosť testovania.

V čase medzi jednotlivými testami a počas obedňajšej prestávky je zakázané používať testovacie počítače. Každé porušenie pravidiel a priebehu testovania uchádzačom má za následok ukončenie jeho testu (neúspešný test).

HODNOTENIE TESTOV

Každý test obsahuje určitý počet úloh, pričom každá úloha je hodnotená 1 až 4 bodmi. Maximálne možno získať 36 bodov pre 1.modul, pre ďalšie moduly po 32 bodov. Uchádzač bol v danom teste úspešný, ak získal 75 % bodov.

O uchádzačoch o certifikáty ECDL a vykonaných testoch ECDL sa vedie evidencia v informačnom systéme IS ECDL/SK, ktorého prevádzkovateľom je SISp.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

    0915 727 145 - riaditeľ školy

    0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

    034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria