Navigácia

Profil absolventa Denné štúdium Diaľkové štúdium Bakalárske štúdium Prijímacie skúšky Kritéria prijímacích skúšok pre denné štúdium Kritéria prijímacích skúšok pre diaľkové štúdium

Formy štúdia

Kritéria prijímacích skúšok pre denné štúdium

Kritériá a podmienky prijímacieho konania

na štúdium do 1. ročníka na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania v Senici v školskom roku 2018/2019 v študijných odboroch:

 6341 M škola podnikania 7237 M informačné systémy a služby

 

 Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy podnikania v Senici v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. zo dňa  22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 29.01.2018  stanovuje kritériá na prijatie uchádzačov na štúdium v školskom roku 2018/2019 takto:

 

A. Prijímacie konanie bude s prijímacími skúškami

Prijímacie skúšky vykonajú všetci uchádzači s výnimkou tých, ktorí dosiahli úspešnosť najmenej 90% v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka.

 

Prijímacia skúška sa bude  zo slovenského jazyka a literatúry a  z matematiky realizovať písomnou formou.

Každá z týchto skúšok bude trvať 60 minút. 

Písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry sa bude skladať z doplňovacieho testu 

z učiva slovenského jazyka a literatúry v rozsahu osnov základnej školy.

Písomná skúška z matematiky bude obsahovať úlohy z aritmetiky, algebry i geometrie

v rozsahu osnov základnej školy  bez konštrukčnej geometrie.  

Termíny prijímacích skúšok:

 1. kolo prijímacích skúšok  

1. termín:  14. mája 2018 v budove SSOŠP v Senici

2. termín: 17. mája 2018 v budove SSOŠP  v Senici

 

B. Celkový počet prijímaných žiakov

Riaditeľka školy prijme v školskom roku 2018/2019:

31 žiakov do  triedy študijného odboru 6341 M škola podnikania,

31 žiakov do  triedy študijného odboru 7237 M informačné systémy a služby

 

 C. Podmienky prijatia

Prijatí budú uchádzači spĺňajúci súčasne všetky nasledujúce podmienky:

1. kompletné prihláškové materiály uchádzača odoslané najneskôr do 20. apríla 2018 a  sú zdravotne spôsobilí študovať vo zvolenom študijnom odbore,

2. vykonali prijímaciu skúšku (okrem tých, ktorí nemuseli vykonať prijímaciu skúšku podľa bodu A),

3. umiestnili sa v poradí úspešnosti podľa kritérií v odbore:

škola  podnikania  na 1. až 31. mieste, a informačné systémy a služby na 1. až 31. mieste,

4. vykonali zápis v určenom termíne (príloha rozhodnutia o prijatí),

5. úspešne ukončili deviaty ročník základnej školy a vysvedčenie predložili v prvý deň školského roku 2018/2019.

 

D. Bodový zisk pre určenie poradia úspešnosti uchádzačov

Podľa bodového zisku bude zostavené poradie úspešnosti uchádzačov. Bodový zisk

bude tvoriť súčet bodov, ktoré uchádzač získa za:

 1. priemerný prospech bez výchov v 6., 7., 8. ročníku na konci školského roka a za

prospech polročnej klasifikácie v 9. ročníku ZŠ nasledovne:

                            prospech:    1,00 – 1,20   50 bodov

                                               1,21 – 1,40   45 bodov

                                               1,41 – 1,60   40 bodov

                                               1,61 – 1,80   35 bodov

                                               1,81 – 2,00   30 bodov

                                               2,01 – 2,20   25 bodov

                                               2,21 – 2,40   20 bodov

                                               2,41 – 2,50   15 bodov

                                               2,51 a  viac     0 bodov.

Za prospech môže uchádzač získať maximálne 200 bodov.

 2. testovanie 9–2018 

 v predmete matematika a v predmete slovenský jazyk a literatúra

Počet získaných bodov zodpovedá percentu úspešnosti v oboch predmetoch zaokrúhlene na celé číslo (napr. úspešnosť v matematike 62,3 % - počet získaných bodov 62, úspešnosť

v slovenskom jazyku a literatúre 77,8 % - počet získaných bodov 78). Maximálny počet bodov za testovanie 9-2018 je 200 bodov.

 3. prijímacie skúšky v predmete matematika a v predmete slovenský jazyk

a literatúra

 V každom predmete môže uchádzač získať 50 bodov. Maximálny počet bodov za

prijímacie skúšky je 100.

  4. úspešná účasť v predmetových olympiádach  a súťažiach 

nasledovne:

* okresné kolo: 1. miesto – 15 bodov,

2. miesto – 10 bodov,

3. miesto – 5 bodov,

* krajské kolo: 1. miesto – 30 bodov,

2. miesto – 25 bodov,

3. miesto – 20 bodov,

* celoslovenské kolo: 1. miesto – 45 bodov,

2. miesto – 40 bodov,

3. miesto – 35 bodov.

 Doklad o umiestnení musí byť predložený do 20. 04. 2018, pričom sa započítajú body

za najvyššie umiestnenie.

 5. Pri rovnosti bodov v poradí úspešnosti dostane prednosť uchádzač, ktorý má:

a) zníženú pracovnú schopnosť (doklad je súčasťou prihlášky),

b) lepšiu známku zo správania na základnej škole,

c) lepšiu známku v I. polroku 9. ročníka z predmetu matematika,

d) lepšiu známku v I. polroku 9. ročníka z predmetu slovenský jazyk a literatúra,

e) vyššie percento úspešnosti v testovaní 9 – 2018 z matematiky,

f) vyššie percento úspešnosti v  testovaní 9 – 2018   zo slovenského jazyka a literatúry,

g) rozhodnutie o ďalšej priorite prijímacieho konania prijímacou komisiou.

 

6. Neúčasť na prijímacej skúške

 Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne, určí riaditeľka školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi zákonný zástupca uchádzača riaditeľke  školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do jej ukončenia. Riaditeľka školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania do troch dní odo dňa konania 2. termínu prijímacích skúšok na dverách hlavného vchodu do budovy školy a na webstránke školy https://sssp.edupage.org/ podľa výsledkov prijímacieho konania. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní s informáciou, či vykonali prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

 

7. Písomné oznámenie výsledku prijímacieho konania

Riaditeľka školy po vyhodnotení prijímacieho konania vydá príslušné rozhodnutie a zašle ho zákonnému zástupcovi uvedenému na prihláške uchádzača spolu s informáciou o termíne zápisu prijatých uchádzačov, ktorý vykoná zákonný zástupca prijatého uchádzača na základe zápisného lístka vydaného základnou školou. Zápis sa uskutoční na sekretariáte  školy. Termín zápisu bude zverejnený na  https://sssp.edupage.org/ a v rozhodnutí o prijatí žiaka.

Ak sa prijatý uchádzač o štúdium na zápis v uvedenom termíne nedostaví, rozhodnutie o prijatí na štúdium je neplatné a uvoľnené miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý úspešne vykonal prijímaciu skúšku, nebol prijatý pre nedostatok miesta a zákonný  zástupca  podal  odvolanie  v termíne  do  5 pracovných dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí.

 

 8Informáciu o konaní, resp. nekonaní druhého kola prijímacieho konania dňa

19. júna 2018  zverejní riaditeľka školy do 06. júna 2018.    

 

Tieto kritériá boli prerokované a schválené pedagogickou radou 29. 01. 2018 v Súkromnej strednej odbornej škole podnikania v Senici.

 

 

 

                                                                                                       Ing. Janka Redechová

                                                                                                        riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
    Hollého 1380, Senica
  • 0907 161 135 - Riaditeľ zriaďovateľa školy

    0907 746 906 - Riaditeľka školy

    0915 727 145 - Zástupca riaditeľky školy

    034 651 55 93 - Sekretariát

Fotogaléria