Navigácia

Profil absolventa Denné štúdium Diaľkové štúdium Bakalárske štúdium Prijímacie skúšky Kritéria prijímacích skúšok pre denné štúdium Kritéria prijímacích skúšok pre diaľkové štúdium

Formy štúdia

Kritéria prijímacích skúšok pre denné štúdium

Kritériá a podmienky prijímacieho konania

na štúdium do 1. ročníka na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania v Senici v školskom roku 2020/2021 v študijných odboroch:

 6341 M škola podnikania 7237 M informačné systémy a služby

 

Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy podnikania v Senici v súlade
so zákonom 
č. 245/2008 Z. z. zo dňa  22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 05.05.2020  stanovuje kritériá na prijatie uchádzačov na štúdium v školskom roku 2020/2021 takto:

 

A. Prijímacie konanie:

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prijímacie skúšky na našu školu neuskutočnia a prijímanie sa uskutoční na základe prospechu na základnej škole. 

 

B. Celkový počet prijímaných žiakov

Riaditeľka školy prijme v školskom roku 2020/2021:

24 žiakov do  triedy študijného odboru 6341 M škola podnikania

44 žiakov do  triedy študijného odboru 7237 M informačné systémy a služby

 

 C. Podmienky prijatia

 Prijatí budú uchádzači spĺňajúci súčasne všetky nasledujúce podmienky:

1. prihláškové materiály uchádzača odoslané riaditeľom ZŠ najneskôr do 19. mája 2020, nevyžaduje sa podpis zákonného zástupcu a ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

2. umiestnili sa v poradí úspešnosti podľa kritérií:

škola podnikania  na 1. až 24. mieste, informačné systémy a služby na 1. až 44. mieste,

3. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

 

D. Kritériá prijímacieho konania

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka  okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

1. Povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

        počet bodov= 5.(4 - x) . (4 - x) , kde x je známka .

  • Slovenský jazyk a literatúra
  • Matematika

Maximálny počet získaných bodov:  180

2. Úspešná účasť v predmetových olympiádach  a súťažiach:

* okresné kolo:           1. miesto – 15 bodov

                                    2. miesto – 10 bodov

                                    3. miesto – 5 bodov

* krajské kolo:            1. miesto – 30 bodov

                                    2. miesto – 25 bodov

                                    3. miesto – 20 bodov

* celoslovenské kolo: 1. miesto – 45 bodov

                                    2. miesto – 40 bodov

                                    3. miesto – 35 bodov

 

Doklad o umiestnení musí byť predložený, pričom sa započítajú body za najvyššie umiestnenie.

3. Pri rovnosti bodov v poradí úspešnosti dostane prednosť uchádzač, ktorý má:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 1,

E. Písomné oznámenie výsledku prijímacieho konania

Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.

Riaditeľka školy po vyhodnotení prijímacieho konania vydá príslušné rozhodnutie, ktoré doručí uchádzačovi.

F. Informáciu o konaní, resp. nekonaní prijímacieho konania na nenaplnený počet miest zverejní škola do 15. júna 2020.

Tieto kritériá boli prerokované a schválené pedagogickou radou v Súkromnej strednej odbornej škole podnikania v Senici.

 


 

                                                                                      Ing. Janka Redechová

                                                                                             riaditeľka školy

Priloha_c.1.docx

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
  Hollého 1380, Senica
 • 0907 161 135 - Riaditeľ zriaďovateľa školy

  0915 727 145 - Riaditeľ školy

  0908 147 840 - Zástupkyňa riaditeľa školy

  034 651 55 93 - Sekretariát

Fotogaléria