Navigácia

Kritéria prijímacích skúšok pre denné štúdium Profil absolventa Denné štúdium Kritéria prijímacích skúšok pre denné štúdium - zahraniční študenti Diaľkové štúdium Kritéria prijímacích skúšok pre diaľkové štúdium

Formy štúdia

Kritéria prijímacích skúšok pre diaľkové štúdium

Kritériá a podmienky prijímacieho konania na štúdium do 3. ročníka diaľkového štúdia na Súkromnej strednej odbornej škole podnikania v Senici v školskom roku 2023/2024 v študijnom odbore 6341 M škola podnikania

 

Podľa bodu 26. Čl. IX zákona č. 324/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa § 65 ods. 3 Školského zákona, čo znamená, že všetci uchádzači o štúdium v študijnom odbore 6341 M škola podnikania musia vykonať prijímacie skúšky.

Do vyšších ročníkov budú prijímaní žiaci podľa platnej legislatívy - §70 ods. 1 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy podnikania v Senici v súlade so zákonom
č. 245/2008 Z. z. zo dňa 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje kritériá na prijatie uchádzačov na štúdium v školskom roku 2023/2024 takto:

 

     A. Prijímacie konanie sa uskutoční formou prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky vykonajú všetci uchádzači.

Prijímacia skúška sa bude zo slovenského jazyka a literatúry a z odborných ekonomických predmetov realizovať písomnou formou.

Každá z týchto skúšok bude trvať 30 minút.

Písomná skúška so slovenského jazyka a literatúry sa bude skladať z doplňovacieho testu z učiva slovenského jazyka a literatúry v rozsahu učiva I. a II. ročníka ŠVP.

Písomná skúška z odborných predmetov bude obsahovať test z ekonomiky, manažmentu a účtovníctva v rozsahu učiva I. a II. ročníka ŠVP.

Termín prijímacích skúšok:

bude oznámený každému uchádzačovi listom / mailom v auguste 2023.

 

     B.   Podmienky prijatia

     Prijatí budú uchádzači spĺňajúci súčasne všetky nasledujúce podmienky:

 1. kompletné prihláškové materiály uchádzača odoslali najneskôr do 31. 07. 2023
 2. vykonali prijímaciu skúšku,
 3. ukončili odborné vzdelávanie záverečnou skúškou a výučným listom, alebo ukončili druhý ročník strednej odbornej školy.

 

      C. Neúčasť na prijímacej skúške

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky v riadnom termíne, určí riaditeľ školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač riaditeľovi školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do jej ukončenia.

 

D. Písomné oznámenie výsledku prijímacieho konania

 

Riaditeľ školy po vyhodnotení prijímacieho konania vydá príslušné rozhodnutie a zašle ho uchádzačovi o štúdium.

 

 

v Senici, 25.11.2022

 

                                                                                                                   PhDr. Milan Trizuliak

                                                                                                                        riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
  Hollého 1380, Senica
 • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

  0915 727 145 - riaditeľ školy

  0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

  034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria