Navigácia

Študentská rada UNICEF Členovia ŠR šk. rok 2019/2020 Úspechy študentov Aktivity parlamentu Štatút Študentskej rady Súťaž Anketa

Študentský parlament

Štatút Študentskej rady

Štatút Študentskej rady

pri SSOŠP Senica

 

P R E A M B U L A 

 

Študentská rada pri SSOŠP Senica ( ŠR ) reprezentuje študentov tejto školy. ŠR  chráni a obhajuje práva a oprávnené záujmy študentov v zmysle demokracie a slobody prejavu vo veciach týkajúcich sa týchto práv a záujmov, bez ohľadu  na ich sociálnu, politickú, svetonázorovú a štátnu príslušnosť.

Programom ŠR  je zasadzovať sa o demokratický systém riadenia školy, zabezpečovať kontakt medzi študentmi a vedením školy, organizovať, a podporovať školské i mimoškolské aktivity s cieľom zlepšenia študentského života na škole.

Sídlo : SSOŠP Senica, Hollého 1380/43, 905 01 Senica


Článok I

Pôsobnosť a poslanie ŠR

Úlohou ŠR je:

1. Zastupovať študentov školy vo vzťahu k vedeniu školy, k iným študentským    organizáciám  doma   i  v zahraničí a k ďalším orgánom a inštitúciám

2. Zohľadňovať požiadavky študentov a napomáhať ich presadzovaniu   slušným  a  kultivovaným spôsobom, zároveň ich k tomuto správaniu viesť

3.Vyjadrovať sa k závažným opatreniam školy v oblasti výchovy, vzdelávania a kultúry

4.Organizovať a pomáhať organizovať spoločenské, kultúrne, športové a zábavné podujatia     pre študentov, učiteľov a rodičov

5.Podieľať sa  na tvorbe   a dodržiavaní školského poriadku

6.Priebežne informovať všetkých študentov, vedenie školy a Radu školy o aktivitách ŠR

 

 

 

 

 

 

Článok II.

Členstvo v ŠR

1.  ŠR je tvorená zástupcami jednotlivých tried. Každá trieda je  zastúpená jedným až dvoma žiakmi.

2. Členstvo v ŠR môže vzniknúť iba platným zvolením kandidáta v triednych voľbách.

3. Funkčné obdobie členov ŠR sú tri roky

4. Členstvo v ŠR zaniká:

      a)   uplynutím funkčného obdobia

      b)  ukončením vzťahu študent – škola

      c)  dobrovoľným odstúpením

      d)  odvolaním

5. Člen o svojom odstúpení informuje osobne na zasadaní ŠR alebo písomne. Rozhodnutie odstúpiť nie je možné vziať späť.

6. Členstvo v ŠR je dobrovoľné a čestné, bez nároku na odmenu.

 

Článok III

Voľby do ŠR

1. Členom ŠR sa môže stať ktorýkoľvek žiak – zástupca jednej triedy, a to dvoma spôsobmi:   

 a) na základe dobrovoľnosti a vlastného záujmu. 

     Ostatní spolužiaci v triede musia súhlasiť s jeho účasťou a reprezentáciou ich triedy v ŠR. 

     Potrebná  je nadpolovičná väčšina hlasov spolužiakov v triede.

 b) na základe volieb v triednom kole, v ktorom si každá trieda volí  zástupcov do ŠR.

2.  Voľby zástupcov tried sa konajú samostatne v každej triede. Voľby organizuje súčasný zástupca triedy v ŠR. V prípade, že trieda ešte nemá svojho zástupcu (napr. u nástupných ročníkov), voľby organizuje súčasný predseda alebo podpredseda ŠR.

3. O tom či budú voľby  tajné alebo verejné, rozhodne hlasovaním nadpolovičná väčšina všetkých žiakov  v triede.

 

TAJNÉ VOĽBY  

Žiaci na hlasovacie lístky napíšu meno jedného žiaka z ich triedy, ktorého uznajú za vhodného reprezentovať ich triedu a obhajovať ich záujmy v ŠR. Každý žiak môže napísať len jedno meno na hlasovací lístok. Tieto sa potom vyzbierajú do hlasovacej škatule. Hlasy spočíta predseda alebo podpredseda ŠR v spolupráci s dvoma žiakmi z triedy. Členom ŠR sa stáva kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov žiakov triedy a funkciu prijme.

                       

 

VEREJNÉ VOĽBY  

Predseda alebo podpredseda ŠR napíše na tabuľu mená tých žiakov triedy, ktorí prejavia záujem o prácu v ŠR, alebo ktorých nominujú na kandidátku spolužiaci (kandidatúru musí navrhovaný prijať). Žiaci následne udeľujú svoj volebný hlas nahlas pred celou triedou. Jeden žiak môže dať  hlas len jednému spolužiakovi. Kto má najviac hlasov, stáva sa členom ŠR – zástupcom  triedy v ŠR.  

4. V prípade nespokojnosti s činnosťou zástupcu v ŠR žiaci triedymôžu ho odvolať  nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov a zvoliť nového zástupcu.

5.  Riadne voľby do ŠR  sa konajú spravidla do 21.septembra. ( po uplynutí volebného obdobia, novootvorené triedy)

6.  Doplňujúce voľby sa konajú najneskôr do dvoch týždňov od zániku členstva predchádzajúceho zástupcu triedy v ŠR..

 

 Článok IV

Zloženie ŠR

1. Členmi ŠR sú zvolení zástupcovia jednotlivých tried

2.  Členovia ŠR si spomedzi seba zvolia predsedníctvo

a)   predsedu

b)  podpredsedu

c)  pokladníka

Čestný  člen predsedníctva je riaditeľ  školy, ktorý je koordinátor pre prácu ŠR

3.  Všetky funkcie v ŠR sú dobrovoľné a čestné.

4.  Funkciu predsedu ŠR, podpredsedu ŠR a  pokladníka nemôže súčasne zastávať ten istý člen ŠR.

5.  Voľby predsedu, podpredsedu a pokladníka  sa konajú na prvom zasadnutí ŠR v novom školského roku.  Prvé zasadanie ŠR zvolá súčasný predseda ŠR.

6. Voľba predsedníctva ŠR prebieha na stretnutí členov ŠR. O tajných alebo verejných voľbách. rozhodne nadpolovičná väčšina hlasov členov ŠR. Kandidátmi do volieb sú všetci členovia ŠR, ktorí prejavia záujem, prípadne ktorých navrhnú členovia ŠR.

7. Na voľbu predsedníctva ŠR je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých  členov ŠR. Voľby vedie koordinátor pre spoluprácu so ŠR.

8.  Voľby organizuje trojčlenná volebná komisia, ktorú vymenuje súčasný predseda ŠR. Vo volebnej komisii nesmú byť tí členovia ŠR, ktorí kandidujú na niektorú z funkcií v ŠR.

9.  Obsadenie funkcie v predsedníctve ŠR zaniká:

a)   platným zvolením nového funkcionára ŠR

b) ukončením vzťahu študent - škola

c)  dobrovoľným odstúpením

d)  odvolaním

10.  Funkcionár ŠR o svojom odstúpení z funkcie informuje predsedu alebo podpredsedu  ŠR písomne, alebo osobne na zasadaní ŠR. Rozhodnutie odstúpiť nie je možné vziať späť.

11.  Funkcionára ŠR môže odvolať iba ŠR na svojom zasadaní nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov ŠR


Článok V

Práva a povinnosti členov ŠR

Každý člen ŠR:

a)    má právo podávať návrhy, pripomienky, sťažnosti

b)  má právo voliť a byť volený do funkcií v ŠR

c)   má hlasovacie právo.

d ) má právo navrhnúť odvolanie členov predsedníctva ŠR alebo  zástupcu študentov na Rade školy z funkcie

e)   je povinný zúčastňovať sa ŠR

f)    je povinný tlmočiť a presadzovať  záujmy študentov triedy, ktorú zastupuje

g)  je povinný plniť úlohy, ku ktorým sa na zasadaní ŠR zaviazal.

h)  je povinný informovať študentov triedy, ktorú zastupuje, o priebehu a výsledkoch zasadaní ŠR

 

 Článok VI

Práva a povinnosti funkcionárov ŠR

1.      Predseda ŠR:

a) má všetky práva člena ŠR,

b)   má právo v čase medzi dvomi zasadaniami ŠR reprezentovať ŠR

c)  má právo žiadať od členov ŠR informáciu o plnení úloh, ku ktorým sa na zasadaní ŠR zaviazali

d).   má právo žiadať od členov ŠR vysvetlenie ich neprítomnosti na 

e)  má právo určiť pred každým zasadaním ŠR zapisovateľa

f)   má právo navrhnúť triede odvolanie člena ŠR, ktorý zastupuje triedu v ŠR, v prípade ak je nečinný

g)   má povinnosť zvolať a viesť ŠR

h)  má povinnosť informovať ŠR o všetkých svojich aktivitách medzi zasadaniami ŠR, ktoré súvisia s reprezentovaním ŠR

i)  má povinnosť autorizovať zápisnicu zo zasadania ŠR a zabezpečiť jej zverejnenie.

j)   má povinnosť archivovať zápisnice zo zasadania ŠR najmenej dva roky

k) raz ročne, spravidla v júni informuje žiakov školy o činnosti a hospodárení ŠR.

2.  Podpredseda ŠR

a) má všetky práva člena ŠR,

b)   má všetky práva a povinnosti predsedu ŠR v prípade jeho neprítomnosti na zasadaní ŠR.

 

3.      Pokladník

a) má všetky práva člena ŠR,

b) má povinnosť vystavovať rozpočet na školské akcie

c) je povinný viesť  knihu príjmov a výdavkov

d) 1x za ¼ roka predkladať ŠR  Správu  o financovaní a stave účtu 

 Článok VII

Zasadania ŠR

 1. Zasadnutie ŠR  je najvyšší orgán ŠR .
 2. ŠR zasadá pravidelne minimálne raz mesačne. Zasadanie ŠR zvoláva  a vedie predseda ŠR. V jeho neprítomnosti podpredseda.
 3. Zasadnutia sú verejné.
 4. Predseda ŠR má právo zvolať mimoriadne zasadanie ŠR, ak to uzná za vhodné. Predseda ŠR je povinný zvolať do 1 týždňa mimoriadne zasadanie ŠR, ak ho o to požiada najmenej tretina členov ŠR. Podpredseda ŠR je povinný zvolať do 1 týždňa mimoriadne zasadanie ŠR, ak ho o to požiada najmenej tretina členov ŠR.
 5. ŠR je uznášaniaschopná, ak je na zasadaní ŠR prítomný predseda ŠR, alebo podpredseda ŠR a zároveň nadpolovičná väčšina všetkých členov ŠR.
 6. Zasadanie ŠR prebieha podľa programu, na ktorom sa prítomní členovia ŠR dohodli a ktorý si hlasovaním schválili.
 7. Uznesenie je platné, ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 8. Trojpätinová väčšina prítomných členov ŠR je nevyhnutá pre platnosť týchto úkonov:

a)   odvolávanie funkcionárov ŠR,

            b)  schválenie a zmena Štatútu ŠR.

       9.    Ak je výsledok hlasovania nerozhodný, rozhoduje hlas predsedu ŠR, v jeho      neprítomnosti na zasadaní ŠR rozhoduje hlas podpredsedu ŠR

                  10.  Ktorýkoľvek člen ŠR má právo prizvať na zasadanie ŠR  študentov z triedy, ktorú  zastupuje. Prizvaný nečlen ŠR nemá hlasovacie právo. Pokiaľ by počet prítomných   rušil priebeh zasadnutia , môže predseda obmedziť počet prítomných nečlenov na  jednu triedu.

11.  Zapisovateľ poverený vyhotovením zápisnice má povinnosť ju najneskôr do týždňa po zasadnutí odovzdať predsedovi ŠR  a riaditeľovi školy.

12.  ŠR  jedenkrát ročne predkladá  výročnú správu o svojej činnosti a stave financií.

 Článok VIII

Záverečné ustanovenia

1.  Všetci členovia ŠR sú povinní riadiť sa týmto štatútom.

2.  Tento štatút vstupuje do platnosti dňom schválenia.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica
  Hollého 1380, Senica
 • 0907 161 135 - riaditeľ zriaďovateľa školy

  0915 727 145 - riaditeľ školy

  0908 147 840 - zástupkyňa riaditeľa školy

  034 651 55 93 - sekretariát

Fotogaléria